Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.138 văn bản: Bảo hiểm
21

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
22

Nghị quyết 88/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh quản lý

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
23

Quyết định 688/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
24

Thông báo 1511/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (Mã số 600o, 605b)

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
25

Quyết định 666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
26

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
27

Công văn 10286/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2022
28

Quyết định 489/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 21/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
29

Nghị quyết 185/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
30

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
31

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Xác thực: 11/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
32

Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
33

Công văn 695/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội cho người mắc COVID-19

Lĩnh vực: Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
34

Quyết định 456/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
35

Quyết định 457/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai quyết toán tài chính năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
36

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2022 - 2026

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
37

Quy chế 249/QC-KTNN-BHXHVN của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay thế Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế 1339/QCKTNN-BHXH ngày 01/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
38

Công văn 3725/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phản ánh kiến nghị của người lao động về việc xác nhận F0 và hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
39

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm về số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
40

Nghị quyết 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm;COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
Vui lòng đợi