Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.436 văn bản: Bảo hiểm
2321

Công văn 6857/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
2322

Thông tư 82/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
2323

Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2324

Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
2325

Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2326

Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2327

Quyết định 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
2328

Nghị định 94/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
2329

Nghị định 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2330

Công văn 2412/BHXH-CĐCS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2331

Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
2332

Công văn 2641/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Bảo hiểm Tải về
2333

Thông tư 62/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
2334

Quyết định 3731/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2335

Quyết định 3636/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2336

Công văn 4093/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
2337

Công văn 4094/BYT-BH của Bộ Y tế về việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
2338

Công văn 1564/BHXH-BT cả Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2339

Công văn 1889/BLĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị giải đáp về chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
2340

Thông báo 128/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về quản lý quỹ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về