Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.145 văn bản: Bảo hiểm
2061

Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
2062

Quyết định 13/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
2063

Công văn 29/BHXH-TN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2014
2064

Nghị định 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
2065

Thông tư 156/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
2066

Thông tư 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
2067

Nghị định 184/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
2068

Quyết định 102/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2007
2069

Công văn 7195/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
2070

Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
2071

Công văn 4992/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2007
2072

Công văn 4388/BHXH-CĐCS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
2073

Quyết định 96/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
2074

Công văn 4907/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ chi bồi thường bảo hiểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2007
2075

Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn, xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
2076

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BCA-BTC của Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Lĩnh vực: Giao thông;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
2077

Thông tư 154/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;An ninh quốc gia;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
2078

Thông tư liên tịch 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
2079

Quyết định 902/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
2080

Quyết định 845/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2008
Vui lòng đợi