Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.145 văn bản: Bảo hiểm
2021

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2022

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
2023

Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
2024

Nghị định 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
2025

Công văn 13994/BTC-BH của Bộ Tài chính về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2008
2026

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
2027

Quyết định 4969/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
2028

Nghị định 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp;Chứng khoán;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
2029

Công văn 12143/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung ngân sách năm 2008 để thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
2030

Quyết định 4812/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2012
2031

Công văn 6857/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
2032

Thông tư 82/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
2033

Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/9/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2008
2034

Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
2035

Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
2036

Thông tư 17/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
2037

Quyết định 117/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
2038

Nghị định 94/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
2039

Nghị định 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
2040

Công văn 2412/BHXH-CĐCS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
Vui lòng đợi