Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.277 văn bản: Bảo hiểm
2001

Công văn 1244/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành bổ sung mẫu biểu thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2002

Quyết định 561/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành phần mềm ứng dụng "Hệ thống thông tin quản lý thu, số thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2003

Công văn 1188/BHXH-CSXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2004

Thông tư 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
2005

Công văn 1160/BHXH-BC của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu, hoạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2006

Nghị định 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2007

Quyết định 537/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2008

Công văn 665/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
2009

Công văn 659/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn số 268/LĐTBXH-BHXH

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2010

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
2011

Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
2012

Công văn 565/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý Bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2013

Công văn 424/BHXH-THU của Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo mức phạt xử lý vi phạm về đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2014

Quyết định 335/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Bảo hiểm Tải về
2015

Công văn 535/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo mức xử lý vi phạm về đóng bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2016

Công văn 522/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thủy tinh thể nhân tạo

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2017

Công văn 492/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2018

Quyết định 181/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thành lập trang tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên Internet

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2019

Thông tư 19/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
2020

Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Bảo hiểm Tải về