Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.142 văn bản: Bảo hiểm
2001

Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
2002

Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
2003

Thông tư 10/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
2004

Công văn 166/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
2005

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người mù có hoàn cảnh khó khăn, người bị bệnh phong và người dân thuộc Chương trình 135 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
2006

Thông tư 02/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Nghị định 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ

Ban hành: 15/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
2007

Thông tư 01/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
2008

Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2009
2009

Công văn 23/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
2010

Công văn 22/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
2011

Nghị định 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2012

Công văn 4652/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
2013

Công văn 8895/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
2014

Quyết định 5205/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
2015

Quyết định 42/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2016

Công văn 4878/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
2017

Thông báo 346/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
2018

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2019

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
2020

Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
Vui lòng đợi