Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.333 văn bản: Bảo hiểm
2001

Công văn 4568/BHXH-TCCB của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

2002

Công văn 156/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

2003
2004

Công văn 7635/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2005

Công văn 1916/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ

2006
2007

Quyết định 1433/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

2008

Công văn 3463/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội

2009

Công văn 3410/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu đối với người lao động

2010

Công văn 3339/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả nợ cấp bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện

2011

Thông tư 148/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng

2012

Công văn 3179/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

2013
2014

Công văn 3145/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng I

2015

Công văn 1624/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ

2016
2017

Công văn 3312/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu đối với hoạt động tái bảo hiểm

2018

Công văn 1008/BHXH-GĐBHYT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2010-2011

2019

Công văn 3580/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ

2020

Công văn 3556/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg