Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.272 văn bản: Bảo hiểm
1981

Công văn 2283/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
1982

Công văn 2147/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1983

Đính chính 2125/ĐC-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quyết định số 777/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1984

Công văn 2097/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1985

Quyết định 787/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình phần mềm ”Thống kê chi phí khám chữa bệnh 2.0”

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Bảo hiểm Tải về
1986

Công văn 1958/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1987

Thông báo 1222/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình trả hồ sơ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1988

Quyết định 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1989

Công văn 1885/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1990

Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
1991

Công văn 2569/BYT-BH của Bộ Y tế về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1992

Công văn 1477/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1993

Công văn 1419/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện theo mức lương tối thiểu chung 730.000đ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1994

Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
1995

Công văn 1274/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1996

Công văn 1244/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành bổ sung mẫu biểu thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1997

Quyết định 561/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành phần mềm ứng dụng "Hệ thống thông tin quản lý thu, số thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
1998

Công văn 1188/BHXH-CSXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
1999

Thông tư 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
2000

Công văn 1160/BHXH-BC của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu, hoạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về