Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.331 văn bản: Bảo hiểm
01

Quyết định 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

02

Quyết định 314/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

03

Công văn 791/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

04

Công văn 544/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Công điện hỏa tốc 72/CĐ-TTg ngày 25/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

05
06

Kế hoạch 530/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

07

Quyết định 191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

08

Công văn 479/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

09

Quyết định 1055/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (Đợt 5)

10

Công văn 874/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định bảo hiểm y tế liên thông phục vụ Đề án 06

11

Quyết định 824/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

12

Kế hoạch 358/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023

13

Thông tư 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

14

Quyết định 189/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

15

Quyết định 178/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

16

Công văn 270/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm 2022

17

Công văn 269/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022

18

Quyết định 49/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”

19

Quyết định 50/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công”

20

​Kế hoạch 156/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu p​hát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai