(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 3419/BGTVT-QLDN) - Ngày 31/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 3419/BGTVT-QLDN kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 2113/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2113/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy.

* (SMS: 1161/TCT-DNL) - Ngày 29/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1161/TCT-DNL về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động tái bảo hiểm.

* (SMS: 1160/TCT-DNL) - Ngày 29/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1160/TCT-DNL về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

* (SMS: 1158/TCT-CS) - Ngày 29/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1158/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1157/TCT-CS) - Ngày 29/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1157/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 114/CP-KTTH) - Ngày 28/03/2017, Chính phủ ban hành Công văn 114/CP-KTTH về việc đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

* (SMS: 1116/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1116/TCT-CS về chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 1115/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1115/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 1114/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1114/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 1112/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1112/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 1056/TCT-CS) - Ngày 23/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1056/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 10/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 10/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

* (SMS: 05/2017/TB-LPQT) - Ngày 24/02/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 05/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 1216/LDTBXH-BTXH) - Ngày 31/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH về việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện.

* (SMS: 998/BHXH-CSXH) - Ngày 27/03/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 998/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

BẢO HIỂM

* (SMS: 611/TB-BHXH) - Ngày 28/03/2017, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 611/TB-BHXH về việc ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 35/2017/ND-CP) - Ngày 03/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

* (SMS: 3165/VPCP-NN) - Ngày 03/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3165/VPCP-NN về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuê đất.

* (SMS: 3164/VPCP-NN) - Ngày 03/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3164/VPCP-NN về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

* (SMS: 3135/VPCP-NN) - Ngày 31/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3135/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị về thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

* (SMS: 457/TTg-NN) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 457/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 1127/TCT-CS) - Ngày 28/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1127/TCT-CS về chính sách tiền thuê đất.

* (SMS: 1117/TCT-CS) - Ngày 27/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1117/TCT-CS về chính sách tiền thuê đất.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 13/CT-TTg) - Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

* (SMS: 410/QD-TTg) - Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 410/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

* (SMS: 32/2017/ND-CP) - Ngày 31/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

* (SMS: 312/QD-NHNN) - Ngày 14/03/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 312/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 05/2017/QD-KTNN) - Ngày 04/04/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 04/2017/QD-KTNN) - Ngày 31/03/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách Trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 441/QD-KTNN) - Ngày 31/03/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 441/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 2124/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2124/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị định 24/2017/NĐ-CP và Quyết định 957/QĐ-BCT.

* (SMS: 1933/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1933/TCHQ-TXNK về việc phân loại "bàn học sinh".

* (SMS: 1895/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/03/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 1895/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa “Máy massage xung điện”.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 1105/QD-BCT) - Ngày 30/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu.

* (SMS: 957/QD-BCT) - Ngày 21/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 957/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông).

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 36/2017/ND-CP) - Ngày 04/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 33/2017/ND-CP) - Ngày 03/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1273/QD-BYT) - Ngày 04/04/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1273/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

* (SMS: 03/CT-BCT) - Ngày 28/03/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 03/CT-BCT về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

* (SMS: 1367/BYT-KH-TC) - Ngày 21/03/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 1367/BYT-KH-TC về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của một số tỉnh/thành phố vào tháng 3.2017.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 296/QD-UBCK) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định 296/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

GIAO THÔNG

* (SMS: 38/2017/ND-CP) - Ngày 04/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2017/NĐ-CP về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

* (SMS: 37/2017/ND-CP) - Ngày 04/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

* (SMS: 178/TB-VPCP) - Ngày 04/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 178/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

* (SMS: 3241/VPCP-CN) - Ngày 04/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3241/VPCP-CN về sửa đổi, bổ sung Quyết định 73/2013/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

* (SMS: 3110/VPCP-CN) - Ngày 31/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3110/VPCP-CN về việc điều chỉnh quy hoạch mặt cắt ngang tuyến đường đại lộ Vinh - Cửa Lò.

* (SMS: 3109/VPCP-CN) - Ngày 31/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3109/VPCP-CN về việc xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, giai đoạn 1 Chợ Mới - Chợ Chu.

* (SMS: 3081/VPCP-CN) - Ngày 31/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3081/VPCP-CN về việc gia hạn thời gian hoạt động của các tàu cao tốc cánh ngầm trên tuyến luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.

* (SMS: 461/TTg-CN) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 461/TTg-CN về việc bổ sung Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam.

* (SMS: 459/TTg-CN) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 459/TTg-CN về việc chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù của dự án đầu tư xây dựng Cảng biển Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 172/TB-VPCP) - Ngày 30/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 172/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

* (SMS: 810/QD-BGTVT) - Ngày 28/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 810/QĐ-BGTVT về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (SMS: 07/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 07/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định liên Chính phủ về Cảng cạn (Intergovernmental Agreement on Dry Ports).

* (SMS: 06/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 06/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định liên Chính phủ về mạng lưới đường sắt xuyên Á (Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network).

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 405/QD-TTg) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 405/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngành giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp và vốn từ nguồn thu để lại của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* (SMS: 391/QD-TTg) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 391/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật.

* (SMS: 1166/BGDDT-CNTT) - Ngày 23/03/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1166/BGDĐT-CNTT về việc triển khai Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025".

* (SMS: 09/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 09/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-tan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 01/2017/TT-BKHCN) - Ngày 12/01/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BKHCN về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 538/QD-BTC) - Ngày 24/03/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 538/QĐ-BTC quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 407/QD-TTg) - Ngày 03/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 407/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

* (SMS: 3078/VPCP-QHQT) - Ngày 31/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3078/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Đề án tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019.

* (SMS: 170/TB-VPCP) - Ngày 30/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 170/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 175/TB-VPCP) - Ngày 03/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 175/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 404/QD-TTg) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 404/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh.

* (SMS: 1226/LDTBXH-TE) - Ngày 31/03/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1226/LĐTBXH-TE về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 411/QD-TTg) - Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

* (SMS: 12/CT-TTg) - Ngày 03/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 415/QD-TTg) - Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 415/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 34/2017/ND-CP) - Ngày 03/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

* (SMS: 408/QD-TTg) - Ngày 03/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 408/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025.

* (SMS: 186/QD-UBQGAPEC2017) - Ngày 03/04/2017, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 ban hành Quyết định 186/QĐ-UBQGAPEC2017 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

* (SMS: 836/QD-BGTVT) - Ngày 30/03/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 836/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tổ tư vấn lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc Nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* (SMS: 145/QD-UBDT) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 145/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung Đề án các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 10/2017/QD-TTg) - Ngày 03/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

* (SMS: 09/2017/QD-TTg) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-TTg về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

* (SMS: 08/2017/QD-TTg) - Ngày 31/03/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-TTg về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

* (SMS: 169/TB-VPCP) - Ngày 30/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 169/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi thăm và làm việc tại Nhà máy điện rác, Khu công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 414/QD-TTg) - Ngày 04/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 414/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

* (SMS: 180/TB-VPCP) - Ngày 04/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 180/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 179/TB-VPCP) - Ngày 04/04/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 179/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị "Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020".

TƯ PHÁP-HỘTỊCH

* (SMS: 01/2017/TT-VPCP) - Ngày 31/03/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2017/TT-VPCP về việc hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

* (SMS: 1038/BTP-TCTHADS) - Ngày 29/03/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 1038/BTP-TCTHADS về việc báo cáo công tác thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2017.

* (SMS: 553/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 553/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 552/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 552/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 551/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 551/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 550/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 550/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 549/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 549/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 548/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 548/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 547/QD-CTN) - Ngày 20/03/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 547/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 384/QD-CTN) - Ngày 27/02/2017, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 384/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 11/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 11/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định hàng hải giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Vương quốc Bru-nây Đa-ru-xa-lam.

NGOẠI GIAO

 

* (SMS: 08/2017/TB-LPQT) - Ngày 06/03/2017, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 08/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Cà phê quốc tế 2007 (International Coffee Agreement 2007).
 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 2041/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2041/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2030/QD-UBND) - Ngày 31/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2030/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2024/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 2020/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy tính bảng trong công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 74/KH-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 74/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020.

* (SMS: 224/TB-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 224/TB-UBND về kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố về hồ sơ dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.

* (SMS: 222/TB-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 222/TB-UBND về kết luận của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định chính sách trợ cấp cho người thuộc hộ nghèo là người già yếu không có khả năng tự phục vụ và người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động của Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 19/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 23/03/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 14/2017/QD-UBND) - Ngày 29/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 13/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 13/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 12/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 11/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, Thành phố Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 10/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, Thành phố Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 09/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, Thành phố Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 08/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, Thành phố Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 07/2017/QD-UBND) - Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, Thành phố Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Xây dựng.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.