(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg   abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 529/BTC-TCT) - Ngày 13/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 529/BTC-TCT về vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT.

* (SMS: 165/TCT-DNL) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 165/TCT-DNL về việc lập hóa đơn giá trị gia tăng.

* (SMS: 158/TCT-CS) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 158/TCT-CS về hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp.

* (SMS: 154/TCT-CS) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 154/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 148/TCT-CS) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 148/TCT-CS về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

* (SMS: 147/TCT-CS) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 147/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 143/TCT-CS) - Ngày 12/01/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 143/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 142/TCT-CS) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 142/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 136/TCT-CS) - Ngày 12/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 136/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 102/TCT-TNCN) - Ngày 10/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 102/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (SMS: 80/TCT-KTNB) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.

* (SMS: 76/TCT-CS) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 76/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 75/TCT-CS) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 75/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 74/TCT-CS) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 74/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 73/TCT-CS) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 73/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 66/TCT-HTQT) - Ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 66/TCT-HTQT về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.

* (SMS: 07/TCT-CS) - Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 07/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 06/TCT-CS) - Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 06/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 04/TCT-CS) - Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 04/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 167/2016/ND-CP) - Ngày 27/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế.

* (SMS: 331/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 331/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

* (SMS: 283/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 283/2016/TT-BTC về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

* (SMS: 282/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 282/2016/TT-BTC về việc quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật.

* (SMS: 280/2016/TT-BTC) - Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 280/2016/TT-BTC về việc quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 447/VPCP-KGVX) - Ngày 17/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 447/VPCP-KGVX về chế độ, chính sách đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào, Cam-pu-chia.

* (SMS: 1993/QD-TLD) - Ngày 30/12/2016, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1993/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

BẢO HIỂM

* (SMS: 102/QD-BHXH) - Ngày 12/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 102/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 48/QD-TTg) - Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 358/VPCP-DMDN) - Ngày 13/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 358/VPCP-ĐMDN về kế hoạch xây dựng Đề án năm 2017.

* (SMS: 46/QD-TTg) - Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 1989/QD-BKHDT) - Ngày 31/12/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1989/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017.

* (SMS: 74/2016/TB-LPQT) - Ngày 27/12/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 74/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement).

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 355/BTC-HCSN) - Ngày 10/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 355/BTC-HCSN về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.

* (SMS: 42/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 42/2016/TT-NHNN về việ quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

* (SMS: 40/2016/TT-NHNN) - Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 40/2016/TT-NHNN về việc quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại.

* (SMS: 316/2016/TT-BTC) - Ngày 02/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 316/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016.

* (SMS: 309/2016/TT-BTC) - Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 309/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 453/VPCP-CN) - Ngày 17/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 453/VPCP-CN về việc mua sắm máy soi container cho ngành Hải quan.

* (SMS: 41/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 41/2016/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

XÂY DỰNG

* (SMS: 329/2016/TT-BTC) - Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 523/VPCP-KTTH) - Ngày 18/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 523/VPCP-KTTH về việc quyết toán kinh phí hỗ trợ Đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 320/VPCP-CN) - Ngày 12/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 320/VPCP-CN về việc lùi thời hạn trình Quyết định điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 75/2016/TB-LPQT) - Ngày 27/12/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 75/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận Pa-ri thực hiện Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change).

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 35/KCB-QLCL) - Ngày 11/01/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 35/KCB-QLCL về việc tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 50/2016/TT-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 50/2016/TT-BYT về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

* (SMS: 49/2016/TT-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 49/2016/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

* (SMS: 48/2016/TT-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 48/2016/TT-BYT về việc quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế.

* (SMS: 47/2016/TT-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 46/2016/TT-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2016/TT-BYT về việc ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

* (SMS: 7708/QD-BYT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7708/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi".

* (SMS: 7185/QD-BYT) - Ngày 07/12/2016, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7185/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2016.

GIAO THÔNG

* (SMS: 489/VPCP-QHQT) - Ngày 18/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 489/VPCP-QHQT về việc phê duyệt đề xuất Dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

* (SMS: 441/VPCP-CN) - Ngày 17/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 441/VPCP-CN về một số giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

* (SMS: 48/2016/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 48/2016/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng không.

* (SMS: 46/2016/TT-BGTVT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 46/2016/TT-BGTVT về việc quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 196/QD-BGDDT) - Ngày 16/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 196/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt phần mềm "Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng".

* (SMS: 99/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 13/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 99/BGDĐT-CTHSSV về việc thống kê số lượng trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về Việt Nam sinh sống.

* (SMS: 38/QD-TTg) - Ngày 11/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 69/BGDDT-NGCBQLGD) - Ngày 09/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 69/BGDĐT-NGCBQLGD về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 45/QD-TTg) - Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ).

DÂN SỰ

* (SMS: 01/2017/NQ-HDTP) - Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 47/2016/TT-BGTVT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2016/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 43/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 43/2016/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số.

* (SMS: 42/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 42/2016/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 40/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.

* (SMS: 39/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

* (SMS: 37/2016/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 37/2016/TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung truyền hình.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 59/QD-TTg) - Ngày 16/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 59/QĐ-TTg về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn".

* (SMS: 47/QD-TTg) - Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 47/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án xây dựng công trình thể thao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

* (SMS: 16/2016/TT-BVHTTDL) - Ngày 27/12/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 16/2016/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 650/QĐ-TTg ngày 25/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 50/CD-TTg) - Ngày 18/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 50/CĐ-TTg về việc khắc phục hậu quả vụ cháy hàng chục căn nhà ở Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 52/QD-TTg) - Ngày 14/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk.

* (SMS: 02/CT-BTTTT) - Ngày 13/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 02/CT-BTTTT về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 148/LDTBXH-KHTC) - Ngày 13/01/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 148/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2017.

* (SMS: 318/VPCP-CN) - Ngày 12/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 318/VPCP-CN về việc dừng soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

* (SMS: 303/VPCP-KGVX) - Ngày 12/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 303/VPCP-KGVX về việc triển khai các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV.

* (SMS: 12/QD-TTg) - Ngày 06/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế".

* (SMS: 5131/QD-BCT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 5131/QĐ-BCT về phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 02/2017/NQ-HDTP) - Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.

* (SMS: 17/QD-UBDT) - Ngày 12/01/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 17/QĐ-UBDT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 323/VPCP-V.I) - Ngày 12/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 323/VPCP-V.I về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 64/QD-TTg) - Ngày 18/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 64/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 63/QD-TTg) - Ngày 18/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

* (SMS: 51/QD-TTg) - Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 50/QD-TTg) - Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

* (SMS: 49/QD-TTg) - Ngày 13/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

* (SMS: 43/QD-TTg) - Ngày 12/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 43/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

* (SMS: 333/VPCP-TCCV) - Ngày 12/01/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 333/VPCP-TCCV về tiêu chí thành lập và quy định số lượng cấp phó tổ chức hành chính.

* (SMS: 09/QD-TTg) - Ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 09/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 60/QD-TTg) - Ngày 16/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 60/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 01/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT về việc bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

* (SMS: 58/QD-TTg) - Ngày 16/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 58/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi.

* (SMS: 5480/QD-BNN-KTHT) - Ngày 29/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5480/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 5463/QD-BNN-PC) - Ngày 28/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5463/QĐ-BNN-PC về việc bãi bỏ Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/06/2014 quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 65/QD-TTg) - Ngày 18/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

* (SMS: 326/2016/UBTVQH14) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

* (SMS: 2353/QD-BTTTT) - Ngày 30/12/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 2762/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2762/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2760/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2760/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2759/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2759/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2758/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2758/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2757/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2757/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2756/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2756/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2755/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2755/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2754/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2754/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2753/QD-CTN) - Ngày 23/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2753/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2727/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2727/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2726/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2726/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2724/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2724/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2723/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2723/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2722/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2722/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2721/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2721/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2720/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2720/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2719/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2719/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2718/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2718/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2717/QD-CTN) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2717/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 2715/QD-CTN) - Ngày 20/12/2016,

Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2715/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 294/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 294/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

* (SMS: 284/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 284/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.

* (SMS: 10/KH-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 10/KH-UBND về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

* (SMS: 14/TB-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo 14/TB-UBND về lịch Tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2017.

* (SMS: 243/QD-UBND) - Ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 243/QĐ-UBND về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 215/QD-UBND) - Ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 215/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 62/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 62/2016/QĐ-UBND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 61/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 61/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 60/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 60/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 59/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 59/2016/QĐ-UBND quy định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 58/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 57/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 57/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

* (SMS: 56/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (SMS: 05/2017/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 04/2017/QD-UBND) - Ngày 16/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 03/2017/QD-UBND) - Ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 03/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 11/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 70/2016/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 70/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 69/2016/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 69/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

* (SMS: 68/2016/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 68/2016/QĐ-UBND về việc quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 67/2016/QD-UBND) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 67/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 66/2016/QD-UBND) - Ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 66/2016/QĐ-UBND quy định việc bố trí và mức hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 64a/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 64a/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 63a/2016/QD-UBND) - Ngày 20/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 63a/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 63/2016/QD-UBND) - Ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 63/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

* (SMS: 62/2016/QD-UBND) - Ngày 08/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 62/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, khoản 4 Điều 4 của quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 19/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* (SMS: 61/2016/QD-UBND) - Ngày 05/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 61/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện vận tải và hỗ trợ giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

* (SMS: 59/2016/QD-UBND) - Ngày 17/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 59/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 01/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 13/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (SMS: 02/2017/QD-UBND) - Ngày 12/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 09/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 27/2009/QĐ-UBND ngày 18/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 49/2016/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

* (SMS: 45/2016/QD-UBND) - Ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 05/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa tỉnh Nam Định.

UBNDTỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 01/2017/QD-UBND) - Ngày 03/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 01/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH LONG AN

* (SMS: 76/2016/QD-UBND) - Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 76/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 60/2016/QD-UBND) - Ngày 25/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 60/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên tạm tính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.