Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

(LuatVietnam) Trước chất lượng tăng trởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển…, ngày 01/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử; thay đổi phương thức giải quyết chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả cung cấp dịch vụ công cho người dân; đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng tự chủ; thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh kết hợp giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại; thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc; hoàn thành, đưa vào sử dụng 05 bệnh viện Trung ương và tuyến cuối; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, nhân rộng mô hình thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất và trường hợp bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sất, quản lý hành nghề y dược tư nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; kiểm soát quy mô đào tạo theo hướng giảm chỉ tiêu các ngành ít có nhu cầu tuyển dụng và chất lượng thấp; tăng dần quy mô đào tạo các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và chất lượng cao. Đồng thời, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; tăng dần đấu thầu, đặt hàng chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp từ ngân sách Nhà nước; nghiên cứu thí điểm chuyển đổi một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sang mô hình cổ phần hóa; nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nhấn mạnh, sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính gia nhập thị trường của doanh nghiệp; kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/06/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện…

·         LuatVietnam