Nghị định về chế độ đãi ngộ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

Thuộc tính văn bản
Nghị định về chế độ đãi ngộ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mĩ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 95/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/12/1995 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
NGHị địNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95/CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÁN BỘ ĐI CHIẾN TRƯỜNG B, C, K TRONG THỜI KỲ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC KHÔNG CÓ THÂN NHÂN PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG VÀ QUÂN NHÂN, CÁN BỘ ĐƯỢC ĐẢNG CỬ Ở LẠI MIỀN NAM SAU HIỆP ĐỊNH GIƠVEVƠ NĂM 1954

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Quy định chế độ ưu đãi một lần và chế độ khen thưởng đối với quân nhân, cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước, đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 (kể cả những người đã chết) như sau:

1. Ưu đãi một lần tính theo số năm công tác, chiến đấu ở chiến trường (không phân biệt chức vụ) theo các mức sau đây:

- Dưới 5 năm : 2 triệu đồng;

- Từ 5 năm đến dưới 10 năm : 3 triệu đồng;

- Từ 10 năm đến dưới 15 năm : 4 triệu đồng;

- Từ 15 năm trở lên : 5 triệu đồng.

2. Tặng hoặc truy tặng kỷ niệm chương và ghi tên vào sổ vàng truyền thống.

 

Điều 2.- Giao Viện trưởng Viện thi đua và Khen thưởng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ khen thưởng theo khoản 2 Điều 1 của Nghị định này.

 

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1996

 

Điều 4.- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Viện Thi đua và Khen thưởng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 5.- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.