Công văn 2182/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Thuộc tính văn bản
Công văn 2182/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2182/VPCP-KSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2182/VPCP-KSTT
V/v:Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp.

 
 
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 399/BNV-VP ngày 23 tháng 01 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 458/BTP-VĐCXDPL ngày 16 tháng 02 năm 2017) về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:
Để tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, phân công lại và thống nhất về đầu mối chủ trì kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng quy định đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TCCB, TCCV, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (3).CT
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

VĂN BẢN LIÊN QUAN