Công văn 1211/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Thuộc tính văn bản
Công văn 1211/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1211/VPCP-V.I Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1211/VPCP-V.I
V/v:Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017
 
 
Kính gửi: Thanh tra Chính phủ.
 
 
Xét Báo cáo số 3537/BC-TTCP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:
1. Đồng ý kiến nghị hoàn thiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 3537/BC-TTCP ngày 30 tháng 12 năm 2016.
2. Giao Thanh tra Chính phủ trên cơ sở kết quả tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo:
a) Khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.
b) Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại nhằm hoàn thiện pháp luật khiếu nại, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Thanh tra Chính phủ biết và thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó TTg (để b/c);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, đ/c Kiều Đình Thụ, các Vụ: PL,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). TS
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mạnh Hà