Thông tư 17/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2 Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thuộc tính văn bản
Thông tư 17/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2 Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 17/2005/TT-BCA(C11) Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Thế Tiệm
Ngày ban hành: 21/11/2005 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 17/2005/TT-BCA (C11)
NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2 CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2003/TT-BCA (C11) NGÀY 13/01/2003 CỦA
BỘ CÔNG AN VỀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CẤP ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐUỜNG BỘ

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6493/VPCP-NC ngày 09 tháng 11 năm 2005 về việc đồng ý với đề nghị của Bộ Công an nêu tại Công văn số 1901/BCA (V19) về sửa đổi Thông tư 02/2003/TT-BCA (C11) ngày 13/01/2003.

Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA (C11), ngày 13/01/2003 về hướng dẫn tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

1. Tại Mục A phần II về "các loại giấy tờ của chủ xe khi đến đăng ký xe" sửa đổi và bổ sung như sau:

- Bỏ quy định "Mỗi người chỉ được đăng ký 01 xe mô tô hoặc xe gắn máy".

- Trong hồ sơ đăng ký xe không phải có thêm bản phôtô giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các nội dung khác của Thông tư số 02/2003/TT-BCA (C11), ngày 13/01/2003 của Bộ Công an không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện.

Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này. Cục cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

KT. Bộ trưởng

Thứ trưởng

Thượng tướng Lê Thế Tiệm