Công văn 210/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thuộc tính văn bản
Công văn 210/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 210/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 210/TTg-CN
V/v:Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 
 

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 
 
Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5993/BTNMT-TCMT ngày 20 tháng 12 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3647/BKHĐT-KCHTĐT ngày 16 tháng 05 năm 2016) và ý kiến các cơ quan liên quan về báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tư vấn tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, hoàn thiện dự thảo đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: QP, TP, TC, XD, NN&PTNT, NV, TT&TT, LĐ, TB&XH, VH, TT&DL, CT, NG, CA, KH&CN, YT, GD&ĐT, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tlý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; TH, TKBT, NC, KGVX, NN, KTTH, PL, ĐMDN, QHQT, TCCV, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng