Quy dinh ve nhap khau o to duoi 16 cho - Bo Cong thuong, Bo Giao thong van tai va Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu lien tich so 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngay 14/6/2010 quy dinh viec nhap khau o to cho nguoi duoi 16 cho ngoi, loai moi (chua qua su dung). Theo do, o to cho nguoi chi duoc nhap khau ve Viet Nam qua cac cua khau cang bien quoc te: Cai Lan-Quang Ninh, Hai Phong, Da Nang, thanh pho Ho Chi Minh, Ba Ria-Vung Tau. Thu tuc hai quan duoc thuc hien tai cua khau nhap khau. Co quan hai quan chi duoc hoan thanh thu tuc thong quan hang hoa khi o to cho nguoi da duoc Cuc Dang kiem Viet Nam cap Giay chung nhan chat luong an toan ky thuat va bao ve moi truong xe co gioi nhap khau hoac cap Thong bao mien kiem tra chat luong an toan ky thuat va bao ve moi truong xe co gioi nhap khau. Thoi han cap cac loai giay to noi tren la 10 ngay lam viec, ke tu ngay ket thuc viec kiem tra xe co gioi nhap khau tai dia diem kiem tra da dang ky ghi trong Giay dang ky kiem tra chat luong, an toan ky thuat va bao ve moi truong xe co gioi nhap khau.

Thong tu nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 29/7/2010.


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết