Công an xã nghỉ việc được trợ cấp một lần - Theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Trưởng công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng; có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm hiện hưởng. Phó trưởng công an xã và công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ các tiêu chuẩn sau thì được xem xét, tuyển chọn vào công an xã nơi mình cư trú: lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trưởng công an xã phải là Đảng viên; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận); trưởng công an xã, phó trưởng công an xã phải là người đã học xong chương trình trung học phổ thông trở lên, công an viên phải là người đã tốt nghiệp từ trung học cơ sở trở lên (đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa không có đối tượng tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn học vấn theo quy định này thì trình độ học vấn của các chức danh nói trên có thể thấp hơn nhưng cũng phải là người đã học xong chương