Công ty cổ phần bảo hiểm phải có tổi thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức


Đây là một trong những điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty cổ phần bảo hiểm quy định tại Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.


Ngoài điều kiện có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức; có vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật; có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động; có cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin để có thể hoạt động sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động; tổ chức, cá nhân muốn góp vốn thành lập công ty cổ phần bảo hiểm còn phải đáp ứng một số điều kiện khác.


Cụ thể, mỗi cổ đông là cá nhân và tổ chức lần lượt chỉ được sở hữu tối đa 10% và 20% vốn điều lệ; các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm trong thời hạn tối thiểu 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động; cá nhân góp vốn phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền thông qua xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản tại ngân hàng…


Riêng đối với công ty cổ phần tái bảo hiểm, Thông tư quy định, cổ đông là tổ chức phải hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012.