* Công khai tài chính - Ngày 22/3/2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Theo đó, đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí được phân bổ dự toán ngân sách hàng năm thực hiện công khai dự toán một số nội dung chi chủ yếu: Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi sửa chữa lớn TSCĐ, chi hội nghị. Việc công khai các nội dung chi khác do thủ trưởng đơn vị qui định...

Đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán được giao, kể cả phần điều chỉnh giảm, bổ sung (nếu có), công khai quyết toán đã được cấp có thẩm quyền duyệt cho đơn vị dự toán cấp trên...

Thủ trưởng các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ có trách nhiệm công khai tài chính phải trả lời chất vấn về các nội dung công khai tài chính. Việc trả lời chất vấn phải được thực hiện bằng văn bản và gửi tới tổ chức, cá nhân chất vấn...

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.