Chế độ quản lý viện trợ không hoàn lại của nước ngoài


Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.


Theo đó, Thông tư quy định các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài bao gồm: các tổ chức thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam; các doanh nghiệp nhà nước; các hội có tính chất đặc thù được nhà nước giao biên chế, hỗ trợ kinh phí và điều kiện hoạt động và các hội khác. Các đối tượng tiếp nhận viện trợ nước ngoài chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn viện trợ theo đúng các quy định của pháp luật Việt nam và các thỏa thuận, cam kết với Bên tài trợ.


Đáng chú ý là quy định bắt buộc chủ dự án được mở tài khoản tiền gửi viện trợ nước ngoài riêng cho từng dự án tại Kho bạc nhà nước nơi đăng ký giao dịch. Trường hợp Hiệp định hoặc Thỏa thuận tài trợ có quy định mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để phục vụ việc giải ngân, thanh toán chi trả (Ngân hàng phục vụ), thì chủ dự án được mở tài khoản tại Ngân hàng phục vụ.


Sau khi mở tài khoản tiếp nhận viện trợ, chủ dự &aacut