Thực hiện khoán quỹ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, xã


Đây là chính sách mới của Chính phủ tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


Theo đó, thay vì quy định tối đa số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hỗ trợ các địa phương th