* An toàn lao động - Ngày 27/02/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Theo đó, khi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm định, phải thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/fax/thư điện tử đến đơn vị kiểm định. Ngoài ra, phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định, cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định; khắc phục các hiện tượng không bảo đảm an toàn liên quan đến công việc kiểm định và tạo điều kiện cho đơn vị kiểm định thực hiện công việc.

Đơn vị kiểm định thực hiện việc kiểm định đối tượng theo đúng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đối với các loại máy, thiết bị chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thì căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm định quốc tế hoặc của các nước đã được Việt Nam thừa nhận để thực hiện việc kiểm định.

Trong quá trình kiểm định, nếu đơn vị kiểm định phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì phải ngừng việc kiểm định, báo cho c