Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”


Ngày 15/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 159/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).


Theo Quy chế này, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi là Phong trào) trên phạm vi toàn quốc, các khu vực và vùng miền; đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào; chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Phong trào; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ t ham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào…


Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đao và các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Chỉ đạo. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện Phong trào, có tài khoản riêng, kinh phí được giao trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.#Tên Văn bảnNgày
1