* Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất - Ngày 13/6/2006, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo đó, thời gian đăng ký thế chấp đối với nhà đất đã có giấy tờ hợp pháp (bao gồm các loại giấy đỏ, giấy hồng) sẽ được giải quyết ngay trong ngày nhận hồ sơ (qui định trước đây là 05 ngày làm việc). Trừ trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ, người đăng ký mới phải chờ đến ngày hôm sau để nhận lại hồ sơ...

Đối với nhà đất chưa có chứng nhận hợp pháp về quyền sử dụng đất mà chỉ có giấy tờ hợp lệ, thời gian đăng ký thế chấp vẫn thực hiện như trước là 05 ngày...

Trong trường hợp bên thế chấp dùng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu bên đã nhận thế chấp trước đó đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải giao lại giấy chứng nhận đó cho bên thế chấp để thực hiện đăng ký thế chấp...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.