Tăng mức chi hỗ trợ thành lập hợp tác xã


Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/07/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.


Theo quy định tại Thông tư này, các hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên của các hợp tác xã chuẩn bị thành lập sẽ được hưởng mức thù lao là 15 nghìn đồng/giờ hướng dẫn trực tiếp và hưởng chi phí đi lại tối đa 15.000 đồng/ngày trong trường hợp đi, về trong ngày (tăng 5.000 đồng so với quy định của Thông tư số 66/2006/TT-BTC). Đối với cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn vẫn được hưởng mức bồi dưỡng 30.000 đồng - 70.000 đồng/buổi hướng dẫn trực tiếp.


Đối với các giảng viên, báo cáo viên được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng hợp tác xã thì thù lao, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên sẽ được thực hiện theo mức chi hiện hành về quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.


Riêng đối với đối tượng học viên là các chức danh thuộc hợp tác xã nông nghiệp, ngoài khoản hỗ trợ tiền tiền vé tàu, xe đi và về bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ máy bay) từ trụ sở hợp tác xã đến cơ sở đào tạo và hỗ trợ kinh phí mua giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ chương trình khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo), còn được hỗ trợ 50% chi phí ăn, ở theo mức cơ sở đào tạo quy định nhưng không vượt quá mức chi công tác phí do tỉnh quy định ở từng thời kỳ và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.#Tên Văn bảnNgày
1