Ban hành 04 mẫu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu


Ngày 30/03/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2012/TT-BTC điều chỉnh hiệu lực thi hành của Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Theo đó, áp dụng 02 mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu; 01 phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu có thuế và 01 phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu mới từ ngày 14/05/2012 đến hết ngày 31/12/2012. Các biểu mẫu này người sử dụng có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan hoặc từ Website của cơ quan Hải quan.


Trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc áp dụng các mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu; mẫu Phụ lục tờ khai hàng hàng hóa xuất, nhập khẩu và các hướng dẫn phương thức khai hải quan theo quy định của pháp luật.


Thông tư này thay thế Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/05/2012.#Tên Văn bảnNgày
1