* Quy định về ban hành văn bản pháp luật - Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2005.

Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND được ban hành dưới hình thức nghị quyết, của UBND dưới hình thức quyết định, chỉ thị, phải được đánh số thứ tự cùng với năm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản, phải được đăng Công báo cấp tỉnh...

VBQPPL của UBND phải phù hợp với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên còn phải phù hợp với nghị quyết của HĐND cùng cấp...

Dự thảo nghị quyết của HĐND do UBND cùng cấp trình phải được cơ quan tư pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình UBND. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày UBND họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến cơ quan tư pháp để thẩm định... Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, địa chỉ nhận ý kiến và dành ít nhất năm ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết...

VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh có hiệu lực sau 10 ngày và phải được đăng trên báo cấp tỉnh chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn... Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí