4 điều kiện để xác định trách trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Nhà nước


Ngày 26/11/2010, Liên Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.


Theo đó, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính chỉ phát sinh khi có đủ 4 điều kiện là: Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật; Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Có thiệt hại thực tế xảy ra; Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái luật của người thi hành công vụ.


Thông tư cũng giải thích thêm, thiệt hại thực tế là thiệt hại có thực mà người bị thiệt hại phải gánh chịu do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra (thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần). Trong đó, thiệt hại về vật chất bao gồm: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; thiệt hai do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần bao gồm: thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong thời gian bị tạm giữ hành chính, bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết; thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm.


Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường một phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ.


Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ. Ngoài ra, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường nếu không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường hoặc hết thời hạn ra quyết định giải quyết bồi thường mà cơ quan giải quyết bồi thường không ra quyết định giải quyết bồi thường…


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Thông tư số 49/2008 ngày 12/6/2008.