Không chứa vật liệu phòng xạ  và các vật khác trong cùng kiện hàng


Ngày 23/11/2012, Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ với một số nội dung mới đáng chú ý.


Cụ thể, khi vận chuyển, kiện hàng chứa vật liệu phóng xạ không được chứa các vật khác ngoài những vật cần thiết cho việc sử dụng vật liệu phóng xạ và bảo đảm các vật này không được ảnh hưởng tới an toàn của kiện hàng. Nếu sử dụng côngtenơ đã dùng vận chuyển vật liệu phóng xạ để lưu giữ tạm thời hoặc vận chuyển hàng hóa khác thì phải tẩy xa côngtenơ đến mức thấp hơn 0,4 (Bq/cm2) đối với chất phát beta, chất phát gama…Trong quá trình vận chuyển, kiện hàng phải được tách riêng với thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa nguy hiểm khác.


Cũng theo Thông tư này, khi vận chuyển và lưu kho trung chuyển, kiện hàng chứa vật liệu phóng xạ phải được sắp xếp an toàn và chắc chắn để không bị xê dịch, không bị lật, không bị rơi; bảo đảm thông lượng nhiệt trung bình trên bề mặt của kiện không vượt 15 (W/m2); Chất kiện vào côngtenơ hoặc phương tiện vận chuyển sao cho suất liều bức xạ bề mặt, TI và CSI không vượt các giá trị được quy định…


Thông tư này có hiệu lực thi hành ngày 07/01/2013 và thay thế Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN ngày 11/07/2003.