Hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT - Ngày 10/12/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Nghị định này quy định cụ thể các đối tượng không chịu thuế GTGT, chịu thuế GTGT 0%, 5% và 10%. Trong đó, nhóm đối tượng thuộc diện không chịu thuế GTGT có: Chuyển quyền sử dụng đất, Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, Dịch vụ khám chữa bệnh, Dạy học, dạy nghề (bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học)...

Cũng tại Nghị định này còn có các quy định liên quan đến phương pháp khấu trừ thuế GTGT, điều kiện và thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế GTGT...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004.