Miễn phí đăng ký quản lý chất thải nguy hại 


Ngày 14/04/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại (CTNH). 


Theo đó, chủ nguồn thải CTNH nộp 02 bộ hồ sơ đến Cơ quan quản lý chủ nguồn thải (Cơ quan quản lý) để xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và không phải nộp phí hoặc lệ phí. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Cơ quan quản lý có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. 


Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề quản lý CTNH nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH đến Cơ quan cấp phép có thẩm quyền để xem xét, cấp lần đầu Giấy phép hành nghề quản lý CTNH và không phải nộp phí hoặc lệ phí. 


Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý CTNH, Cơ quan cấp phép xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. 


Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, Cơ quan cấp phép có trách nhiệm đánh giá điều kiện hành nghề và cấp lần đầu Giấy phép hành nghề quản lý CTNH. 


Điều kiện hành nghề quản lý CTNH để được cấp phép bao gồm các nội dung chính về: Các điều kiện về cơ sở pháp lý; Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật; Các điều kiện về nhân lực; Các điều kiện liên quan đến công tác quản lý; Các điều kiện khác. 


Tuy nhiên, điều kiện hành nghề quản lý CTNH và Giấy phép hành nghề quản lý CTNH không yêu cầu đối với các trường hợp sau: Vận chuyển xuyên biên giới CTNH; Tái sử dụng trực tiếp CTNH; Sử dụng công trình bảo vệ môi trường chỉ nhằm mục đích tự xử lý CTNH phát sinh nội bộ trong khuôn viên cơ sở ph&