* Hướng dẫn công tác tổ chức họp dân - Ngày 17/4/2008, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN hướng dẫn thi hành các Điều11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Theo đó, cuộc họp của thôn, tổ dân phố được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham dự. Trường hợp tổ dân phố có trên 200 hộ gia đình, có địa bàn dân cư sống không tập trung thì có thể tổ chức họp theo cụm dân cư, mỗi cụm dân cư phải có từ 50 đến 150 hộ gia đình…

Kết quả cuộc họp có giá trị thi hành phải có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành. Nếu không trên 50% phải tổ chức lại cuộc họp…

Việc tổ chức họp thôn, tổ dân phố kết hợp với tổ chức phát phiếu lấy ý kiến những cử tri không tham dự cuộc họp chỉ áp dụng khi không tổ chức lại được cuộc họp hoặc sau khi đã tiến hành tổ chức lại cuộc họp mà vẫn chưa được trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành…

Việc tiến hành bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có thể thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri… Nếu không có người nào đạt trên 50% phải tiến hành bầu cử lại, chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu…

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ bị bãi nhiệm khi không còn được nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật… Hội nghị bãi nhiệm được tiến hành khi có trên 50% số cử tri trong thôn, tổ dân phố tham dự. Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới phải được tiến hành trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày UBND cấp xã ra quyết định công nhận kết quả bãi nhiệm…

Nghị quyết liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.#Tên Văn bảnNgày
1