Hạch toán các công trình nước sạch nguyên giá từ 10 triệu


Ngày 04/05/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.


Theo đó, Bộ Tài chính quy định UBND cấp tỉnh quyết định giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho đơn vị quản lý trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác. Các đơn vị này có trách nhiệm bảo đảm duy trì công trình; thực hiện báo cáo, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định. Đối tượng ghi sổ hạch toán là toàn bộ công trình được sử dụng từ 1 năm trở lên và có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên.


Hàng năm, đơn vị quản lý công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng của năm trước theo thời hạn sau: Đơn vị quản lý công trình lập báo cáo, gửi trước ngày 31/01; Sở NNPTNT lập báo cáo, gửi trước ngày 28/02; UBND cấp tỉnh lập báo cáo gửi trước ngày 15/03.


Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh xác định thời gian sử dụng của công trình theo đề nghị của Sở NNPTNT theo nguyên tắc: Tối thiểu không dưới 05 năm và tối đa không quá 20 năm đối với công trình mới đưa vào sử dụng; hoặc căn cứ vào giá trị công trình và thời gian sử dụng công trình mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương...


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.#Tên Văn bảnNgày
1