* Ngạch công chức, viên chức - Ngày 03/11/2004, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV về việc ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạnh viên chức.

Danh mục này bao gồm: Ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 6/12/2004.#Tên Văn bảnNgày
1