Tăng phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại lên 1,2 triệu đồng


Ngày 16/05/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.


Cụ thể, tại khu vực thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại là 1,2 triệu đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (thay vì mức 300.000 đồng như quy định trước đây); mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,