* Luật Doanh nghiệp Nhà nước - Ngày 26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật DNNN số 14/2003/QH11, gồm 11 chương, 94 điều, có hiệu lực từ 01/7/2004.

Theo đó, để tập trung các nguồn lực của Nhà nước vào các lĩnh vực cần thiết và giải quyết tình trạng thành lập DNNN một cách tràn lan, kém hiệu quả, gây lãng phí các nguồn lực của đất nước, Luật đưa ra những quy định mới như sau: Quy định cụ thể hơn về những ngành, lĩnh vực được thành lập công ty nhà nước, Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập công ty nhà nước. Đối với tổng công ty do nhà nước thành lập phải đặc biệt chú trọng tính liên kết và tự nguyện...

Bên cạnh đó, Luật mới quy định: Giá trị quyền sử dụng đất được tính vào vốn của công ty theo pháp luật về đất đai, Công ty có quyền chiếm hữu, sử dụng vốn, tài sản của công ty để kinh doanh, thụ hưởng các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của công ty, công ty được quyền thay đổi cơ cấu tài sản để phát triển kinh doanh

Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại công ty có HĐQT, trực tiếp nhận vốn, đất đai, tài nguyên Nhà nước đầu tư mà không phải đồng ký nhận với Tổng Giám đốc như Luật DNNN năm 1995, có quyền quyết định các dự án đầu tư, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp khác, bán tài sản có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản của tổng công ty...

Đối với mô hình công ty nhà nước không có HĐQT, giám đốc có quyền bán tài sản có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty...