Chế độ tài chính cho hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008


Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư­ 159/2010/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009.


Nội dung chi để thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước bao gồm: Chi do các cơ quan hành chính nhà nước; Chi cho hoạt động thuê tư vấn; Chi cho hoạt động thuê đánh giá chứng nhận. Các nội dung chi được thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (chế độ công tác phí, hội nghị phí, chi đào tạo bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, mua sắm hàng hoá, trang thiết bị…) và một số mức chi đặc thù được quy định tại Thông tư này trong đó đáng lưu ý là:


Đối với cơ quan cấp Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ không có mô hình khung thì được chi cho hoạt động tư vấn tối đa 80 triệu đồng/1 cơ quan; Chi cho hoạt động do cơ quan hành chính thực hiện tối đa 100 triệu đồng/1 cơ quan; trong đó, mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp dụng tại cơ quan: 02 triệu đồng/1 quy trình… Chi cho hoạt động xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 10 triệu đồng/1 mô hình khung. Chi cho hoạt động đánh giá chứng nhận tối đa 15 triệu đồng/1 cơ quan; đánh giá giám sát (12 tháng/lần) tối đa 05 triệu đồng/1 lần; đánh giá mở rộng, thu hẹp tối đa 07 triệu đồng/1 lần; đánh giá chứng nhận lại tối đa 10 triệu đồng/1 cơ quan…


Trường hợp cơ quan hành chính có cán bộ đủ năng lực tự xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mà không cần thuê tư vấn đối với một phần hoặc toàn bộ hoạt động tư vấn, thì Thủ trưởng cơ quan hành chính sẽ ký hợp đồng với người thực hiện theo phương thức giao khoán, mức giao khoán tối đa không quá 85% mức thuê tư vấn theo quy định tại khoản 1,2 nêu trên theo khối lượng công việc được giao trong tổng thể hoạt động tư vấn.


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006.#Tên Văn bảnNgày
1

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết