Số 06/2017 (819) ngày 14/02/2017

 

SỐ 06 (819) - THÁNG 02/2017

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

10/2017/NĐ-CP

Nghị định 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

 

* EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

01/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

 

* Tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội

Trang 2

DÂN SỰ

 

DÂN SỰ

 

3

05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự

 

* Đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc khiếu nại dân sự

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

4

174/QĐ-TTg

Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020"

 

* Sẽ bồi dưỡng khoảng 25.700 lượt cán bộ làm công tác tôn giáo

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

5

09/2017/NĐ-CP

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước

 

* Người phát ngôn của UBND các cấp phải công khai điện thoại, email

Trang 3

6

08/2017/NĐ-CP

Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

 

* Báo điện tử phải được lưu giữ nguyên trạng ít nhất 1 năm

Trang 4

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

7

25/NQ-CP

Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

 

* Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm cán bộ làm việc kém hiệu quả

Trang 4

8

23/NQ-CP

Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017

 

* Ưu tiên vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trang 4

9

167/QĐ-TTg

Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"

 

* Ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng CNTT và truyền thông

Trang 5

10

19-2017/NQ-CP

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020

 

* Năm 2017, thời gian đăng ký quyền sở hữu tài sản còn tối đa 20 ngày

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

11

13/2017/NĐ-CP

Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

 

* Thay đổi cơ cấu Ủy ban Dân tộc

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

12

168/QĐ-TTg

Quyết định 168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025

 

* Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 01/2017, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS01/2017 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp:

EVN KHÔNG ĐƯỢC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ
VÀO CHỨNG KHOÁN, NGÂN HÀNG

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý về huy động vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của EVN và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, EVN được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn của mình và phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà EVN đã cam kết. Việc huy động vốn của EVN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của EVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 03 lần; đặc biệt, EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng,

 

 

bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản và tài chính.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi phương thức kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc EVN. Theo đó, các công ty nêu trên thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hoạt động sản xuất điện tại địa phương nơi đóng trụ sở công ty. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định bằng sản lượng điện nhân với giá tính thuế nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng (10%), trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Trong đó, giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty nêu trên là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2017.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:


TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày 02/02/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên công tác xã hội làm việc trong các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và tại cộng đồng, có làm việc trực tiếp với đối tượng trong lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, tư pháp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các lĩnh vực liên quan khác phải tôn trọng và phát huy quyền lựa chọn, quyền quyết định mà không phân biệt giá trị, niềm tin, tư tưởng và cuộc sống của đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; đặt lợi ích của đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội là quan trọng nhất trong quá trình hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội; bảo mật thông tin liên quan đến đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội; trường hợp được chia
 

 

sẻ thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc có ý kiến đồng ý của đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội và người quản lý chuyên môn.

Ngoài ra, người làm công tác xã hội còn phải tôn trọng sự đa dạng, không phân biệt đối xử về khả năng, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng kinh tế - xã hội, màu da, chủng tộc, quốc tịch, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo và các đặc điểm sức khỏe của đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội. Đặc biệt, chỉ được dừng cung cấp dịch vụ khi đối tượng sử dụng dịch vụ công tác xã hội không còn nhu cầu; trường hợp bất khả kháng, phải có giải pháp phù hợp để bảo đảm dịch vụ được cung cấp liên tục, không ảnh hưởng đến lợi ích của đối tượng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/03/2017.

 

Ü Dân sự:

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT
VỤ VIỆC KHIẾU NẠI DÂN SỰ

Trước một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự như một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng công chức vi phạm pháp luật, đương sự chống đối thi hành án vẫn còn xảy ra…, ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ
 

 

việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài. Đồng thời, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

SẼ BỒI DƯỠNG KHOẢNG 25.700 LƯỢT CÁN BỘ
LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020”, thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi có vấn đề tôn giáo phát sinh.

Theo Đề án, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cấp tỉnh, huyện gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Dân vận; cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc lực lượng công an, quân đội.

Đề án đặt ra mục tiêu bồi dưỡng khoảng 25.700 lượt cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, trong đó có bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tôn giáo;
 

 

kỹ năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo; cập nhật, nâng cao kiến thức về tôn giáo hàng năm; bồi dưỡng kỹ năng thực tế xử lý các vụ việc tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo…

Những giải pháp được đề ra tại Đề án này bao gồm: Nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm và tổ chức thực hiện bồi dưỡng; Xây dựng chương trình, tài liệu, hình thức, phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng, cấp quản lý, địa bàn quản lý, đặc thù của từng loại tôn giáo; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Thông tin-Truyền thông:

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND CÁC CẤP
PHẢI CÔNG KHAI ĐIỆN THOẠI, EMAIL

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 09/02/2017.

Theo đó, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục thuộc Bộ; UBND cấp tỉnh là người đứng đầu cơ quan đó hoặc là người được người đứng đầu giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, hoặc là người được ủy quyền. Tại UBND cấp huyện và cấp xã, người thực hiện phát ngôn là Chủ tịch UBND huyện hoặc xã; trường hợp Chủ tịch không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó của mình thực hiện.

Họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và phải được đăng tải

 

 

trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước.

Cũng theo Nghị định, hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bao gồm: Tổ chức họp báo; Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính Nhà nước; Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của báo chí; Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu; Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/03/2017; bãi bỏ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/05/2013.
 

BÁO ĐIỆN TỬ PHẢI ĐƯỢC LƯU GIỮ NGUYÊN TRẠNG
ÍT NHẤT 1 NĂM

Theo Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử.

Về thời gian lưu giữ tác phẩm báo chí được lưu chiểu điện tử, Nghị định quy định báo nói, báo hình phải được lưu giữ nguyên trạng tối thiểu 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu; đối với báo điện tử, thời gian lưu trữ nguyên trạng ít nhất là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.
 

 

Tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử được sử dụng để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về báo chí, gồm: Đánh giá; Nhận xét về nội dung thông tin theo chuyên đề, sự kiện; Cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử cũng được sử dụng làm căn cứ để xử lý trong trường hợp tác phẩm có nội dung sai phạm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2017.

 

Ü Chính sách:

KIÊN QUYẾT SÀNG LỌC,
MIỄN NHIỆM CÁN BỘ LÀM VIỆC KÉM HIỆU QUẢ

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch; kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; tiếp tục
 

 

nghiên cứu, đổi mới chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện chính sách nhà ở nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức theo hướng nhiều chủ thể tham gia, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, cơ quan đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định…

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


ƯU TIÊN VỐN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 07/02/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp nhỏ, vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án về hạ tầng giao thông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an

 

 

toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong mùa lễ hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả việc thí điểm cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm việc tổ chức tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, bảo đảm an toàn cho du khách…

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng quy định việc thực hiện độc quyền Nhà nước đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng an ninh.
 

ƯU TIÊN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CNTT
VÀ TRUYỀN THÔNG

Đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07/02/2017 tại Quyết định số 167/QĐ-TTg.

Tại Đề án, Thủ tướng khẳng định sẽ xây dựng chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông nói chung; hoàn thiện, bổ sung thêm các chính sách ưu đãi, ưu tiên cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công, phát triển phần mềm nhằm tạo ra nhiều sản phẩm tốt có khả năng tăng cường năng lực cạnh tranh trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài, bảo đảm phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông bền vững, độc lập và không bị phụ thuộc vào bên ngoài; đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; phát triển mạnh hệ thống kết nối đa dạng với quốc tế, hình thành siêu xa lộ thông tin trong nước và
 

 

liên kết quốc tế…

Các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng sẽ được hỗ trợ thông qua việc tạo thuận lợi và chia sẻ rủi ro với các nhà đầu tư như hỗ trợ tài chính, thuế, phí, lệ phí, nhượng quyền… để tăng tính thương mại của dự án.

Về hạ tầng giao thông, sẽ ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, đảm bảo kết nối các phương thức vận tải, các trung tâm kinh tế lớn, các vùng kinh tế trọng điểm, các cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng gắn với mạng lưới hạ tầng giao thông trong các liên kết khu vực…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

NĂM 2017, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CÒN TỐI ĐA 20 NGÀY

Mục tiêu nêu trên đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, nhằm mục tiêu đến hết năm 2017, khởi sự kinh doanh nước ta thuộc nhóm 70 nước đứng đầu; thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế và bảo hiểm xã hội được rút ngắn còn tối đa 168 giờ/năm, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan còn tối đa 120 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày, thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp rút ngắn còn 30 tháng…, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số giải pháp chính.

Cụ thể như: Đẩy mạnh việc chứng nhận hợp quy đối với dòng sản phẩm tại nước
 

 

xuất khẩu và tăng cường hậu kiểm đối với nhóm hàng hóa nhập khẩu; Điện tử hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành; Sửa đổi các quy định về phí kiểm tra chuyên ngành, minh bạch về cách tính chi phí, đối tượng trả phí và chuyển dần sang áp dụng cơ chế giá; Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Đăng tải danh sách doanh nghiệp đã và đang giải quyết thủ tục phá sản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Không áp dụng hạn chế chung “không quá 10 năm” cho tất cả máy móc, thiết bị nhập khẩu. Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế doanh nghiệp; công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra, 100% hồ sơ khiếu nại được giải quyết đúng thời gian…

 

Ü Cơ cấu tổ chức:


THAY ĐỔI CƠ CẤU ỦY BAN DÂN TỘC

Ngày 10/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Trong đó, đáng chú ý là quy định thay đổi cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Cụ thể, từ ngày 26/03/2017, Ủy ban Dân tộc sẽ bao gồm 18 đơn vị trực thuộc thay vì 19 đơn vị như trước, do Trường Cán bộ dân tộc và Viện Dân tộc được hợp nhất lại thành Học viện Dân tộc. Trong đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 01 phòng; Văn phòng Ủy ban Dân tộc có 05 phòng và Văn phòng đại diện tại TP.HCM,

 

 

Thanh tra Ủy ban Dân tộc có 04 phòng.

Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù, các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực công tác dân tộc…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2017.
 

Ü Công nghiệp:


TÁI CƠ CẤU NGÀNH ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành điện; nâng cao hiệu quả điều tiết hoạt động điện lực, bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, hiệu quả và áp dụng giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với các cấp độ phát triển của thị trường điện lực…, ngày 07/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo Đề án, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2018, sẽ thực hiện cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin); các Tổng công ty Phát điện tiếp tục trực thuộc các Tập đoàn và do các Tập đoàn nắm giữ ít nhất 51% cổ phần; xây dựng Đề án chuyển Trung tâm

 

Điều độ hệ thống điện quốc gia thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN; từng bước tách bạch chi phí phân phối điện và bán lẻ điện của Tổng công ty Điện lực.

Giai đoạn từ năm 2019 - 2020, sẽ đưa các nhà máy điện đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (nhà máy điện BOT) tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh; chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập trong EVN, hoàn thành trước khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức vận hành…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với lawdata@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: lawdata@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây http://www.luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.


   Bản in

CÁC TIN KHÁC

 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí


  Đăng nhập  
 
Đăng ký mới   Quên mật khẩu
 

  Vài nét về Luật Việt Nam 
LuatVietnam giúp Quý vị tra cứu nhanh nhất:
» Văn bản mới ban hành
» Hiệu lực của văn bản
» Các văn bản pháp luật từ năm 1945 đến nay
Để sử dụng dịch vụ LuatVietnam, Quý vị thể lựa chọn một trong các hình thức sau:
 Thuê bao tháng
Chỉ cần đăng ký account và đóng phí trực tiếp hoặc chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện
 Thuê bao ngày
Chỉ cần soạn tin nhắn với mẫu: VB DAILY rồi gửi đến 6689, Quý vị sẽ có quyền tra cứu LuatVietnam trong suốt 24h kề từ lúc nhận được tin phản hồi
Xem chi tiết
  Tiêu điểm  
 
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017

Ngâm, tẩm hóa chất vào thịt động vật bị phạt đến 25 triệu đồng

Từ 2017 - 2021, giảm 1,5 - 2% biên chế/năm

Thí điểm cho người VN chơi tại casino

Năm 2017, thí điểm cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử

Tổng quan chính sách mới Luật và Nghị quyết có hiệu lực từ 2017

Phó Thống đốc NHNN thăm và làm việc tại LuatVietnam