Quyết định 85/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban điều hành Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"

Thuộc tính văn bản
Quyết định 85/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban điều hành Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 85/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2012 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

BỘ XÂY DỰNG
-----------------
Số: 85/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban điều hành Đề án
"Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Tăng cưng năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban điều hành Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định 1050/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thay đổi, bổ sung nhân sự trong Ban điều hành Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Ban điều hành Đề án), cụ thể như sau:
1. Những cán bộ có tên dưới đây thôi không tham gia trong thành phần Ban điều hành Đề án do phân công thực hiện nhiệm vụ công tác khác hoặc đã nghỉ hưu:
a) Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
b) Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
c) Bà Trương Thị Bích Hà, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
2. Bổ sung những cán bộ có tên dưới đây tham gia trong thành phần Ban điều hành Đề án:
a) Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
b) Ông Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
c) Ông Đặng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
d) Ông Lê Anh Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, Ủy viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Trưởng ban và các thành viên Ban điều hành Đề án, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận
- Như điều 2;
- Lưu: Văn thư, GĐ, TCCB.
BỘ TRƯỞNG

(đã ký)
 
 
Trịnh Đình Dũng