Thuộc tính văn bản
Tên văn bản: Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 12/04/2017
Ngày đăng công báo: 02/05/2017
Ngày hiệu lực: 26/05/2017
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 28/2017/TT-BTC
Người ký: Trần Văn Hiếu
Hiệu lực văn bản: Đã biết