Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản
Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
SMS   Thuộc tính   Hiệu lực   VB liên quan   Tải văn bản

Nội dung

Siết quản lý trường mầm non tư thục 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/07/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. 

Thông tư quy định khá chặt chẽ về điều kiện cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục. Cụ thể, nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép thành lập khi có đủ các điều kiện: có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch; đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục. 

Nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép hoạt động giáo dục khi có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục; có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định; địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động; có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo… 

Trong thời hạn 02 năm, nếu nhà trường, nhà trẻ tư thục có đủ các điều kiện nêu trên thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục bị thu hồi. 

Nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi không bảo đảm an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ; vi phạm các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành; không bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; không bảo đảm các điều kiện quy định; có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục… 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/08/2011; các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.


 Văn bản theo lĩnh vực
» Doanh nghiệp
» Đất đai-Nhà ở
» Đầu tư
» Lao động-Tiền lương
» Tài chính-Ngân hàng
» Thuế-Phí-Lệ phí